Husejeraftale

 

Aftale om feriehusformidling mellem husejer og Villapartner A/S

 

Nedenstående punkter er udarbejdet for at give den største sikkerhed og tryghed for såvel dig som husejer

som for Villapartner.

Villapartners forpligtelser.

1. Udlejning: Villapartner forestår udlejning af dit feriehus ved et vidt forgrenet net: hjemmeside på

flere sprog; annoncer på nettet (Google, Bing, Instagram; Facebook etc.); nyhedsbreve; flyers;

Facebook profil; Instagram profil. Endvidere er alle de største portaler i direkte forbindelse med

vores system – et udpluk af disse er Feline, Cofman, Homeaway; Airbnb; TUI; Casamundo samt

mere end 10 andre portaler.

Alle udgifter til ovenstående betales af Villapartner, og foto og fakta om huset kan Villapartner

bruge i annoncer. Alle oplysninger om dit navn, adresse, telefonnr., e-mail samt oplysninger om

feriehuset og foto er nødvendige for at kunne gennemføre udlejning. Disse data registreres og

gemmes af Villapartner. Du har ret til at få oplyst hvilke data vi gemmer og er indforstået med, at vi

videregiver nødvendige oplysninger i denne aftale til 3. mand, som f.eks. salgspartnere,

udlejningsportaler, reklamemateriale og rengøringsfirmaer.

2. Betaling af leje: Villapartner forudbetaler dig det fulde lejebeløb, som er inklusiv eventuelle skatter

og afgifter. Betalingen sker månedsvis ved bankoverførsel hver den sidste bankdag i måneden for

alle lejemål for den kommende måned. Af praktiske grunde forudsætter det at lejemålet er indgået

og betalt inden den 25. i måneden før indflytning. I modsat fald foretages betaling for sådanne

lejemål med den næste måneds betaling.

3. Afbestilling: Skulle et lejemål blive annulleret af lejeren, og dette ikke skyldes force majeure mv, og

annulleringen er Villapartner i hænde senere end 40 dage før lejemålets begyndelse, forpligter

Villapartner sig til at betale dig lejebeløbet for hele det annullerede lejemål. I disse situationer har

Villapartner ret til at disponere over feriehuset i denne periode, og vil forsøge at genudleje huset i

hele eller del af lejeperioden uden yderligere betaling.

4. Skader og uheld: Villapartner dækker lejers skader efter følgende regler:

Indbo-ansvarsforsikring som er inklusiv i prisen lejer betaler.

4.1 Dækningsomfang:

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i henhold til lejeaftalen pådrager sig for

skader forvoldt i forsikringsperioden på indboet i lejet feriebolig, herunder skade på ruder og

kummer.

4.2 Undtagelser

Erstatning ydes ikke for:

4.2.1 Almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse.

4.2.2 Erstatningsansvar for skader forvoldt med forsæt.

4.2.3 Skade forvoldt af hunde eller andre husdyr.

4.2.4 Cykler, sø fartøjer, herunder windsurfere, robåde, kanoer og kajakker samt dele hertil.

4.2.5 Kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad.

4.2.6 Skade på swimmingpools og vandet heri.

4.2.7 I bygningen fast indbyggede objekter, såsom døre, vinduer, dør- og vinduesrammer,

indbygningsskabe, køkkenbordplader osv.

4.3 Forsikringssum

Forsikringen dækker med op til DKK 50.000 for skade på indbo der er opstået i forsikringsperioden.

Særligt privatindbo dækkes alene op til DKK 10.000 pr. forsikringsbegivenhed.

4.4 Selvrisiko

Der betales DKK 500 per skade i selvrisiko af lejer.

4.5. Erstatningen for totalskadede indbogenstande opgøres efter følgende principper: Genstande,

der er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt ikke var beskadiget, før skaden skete, erstattes med

genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle,

opgøres erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med

fradrag af 10 % per påbegyndt år fra det tidspunkt, hvor genstanden blev købt.

Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20 % af nyværdi.

I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks underrette Villapartner. Herefter skal dokumentation/

skadeanmeldelse fremsendes.

5. Information om udlejning: Villapartner er forpligtet til at løbende at orientere dig om udlejning;

hvilket sker ved fremsendelse af e-mail ved indgåelse af lejemål. På vor hjemme side kan du

endvidere med en personlig log in se udlejningsstatus på dit feriehus.

6. Sæsoner og priser: Såvel du som husejer og Villapartner har fælles interesse i at optimere

udlejningsresultatet. Hvert år i maj fremsender Villapartner udlejningssæsonerne for det

kommende kalenderår. Samtidig fremsender vi et forslag til afregningspriser, og såfremt vi ikke

hører fra dig senest den 1.6 vil de foreslåede priser være gældende for den kommende sæson.

Udlejers forpligtelser:

1. Feriehusets stand: Feriehuset skal være fuldt møbleret til det antal personer der må bebo huset,

samt tilstrækkelig udstyret med køkkenredskaber, bestik og service. Der skal være sengepladser,

dyner og puder således at et normalt brug kan garanteres lejere. Feriehuset samt inventar/løsøre

skal være i god, velfungerende og ren stand og løbende efterses, og om nødvendigt udskiftes. Ejer

forpligter sig til en hovedrengøring om foråret og én om efteråret. Endvidere forpligter ejer sig til at

holde huset og udendørs arealerne i en stand så de svarer til Villapartners beskrivelse på

hjemmesiden. Såfremt intet andet er aftalt er det ejers ansvar at klargøre huset til indflytning af de

af Villapartner anviste lejere. Huset skal være opvarmet til minimum 15 grader når lejer ankommer

forudsat at bookingen er bestilt minimum 3 dage før indflytning.

2. Dispositionsret over huset: Når feriehuset er udlejet er såvel huset som tilhørende grund alene

være til disposition for lejer. Ejer er forpligtet til at melde ejerspærring i alle perioder hvor huset

ikke må udlejes. Så længe Villapartner har udlejningsretten kan andre ikke bebo huset eller fortage

udlejning uden forudgående aftale med Villapartner.

3. Salg af huset: Såfremt husejer sælger sit feriehus er der mulighed for at køber kan opsige

kontrakten med 1 uges varsel under forudsætning af at køber skriftligt accepterer de indgåede

lejemål. Køber har også mulighed for at indtræde i den underskrevne formidlingsaftale.

Lejerens forpligtelser.

1. Rengøring af huset: Huset overtages af lejer i rengjort stand, og det er lejers forpligtigelse at

forestå rengøring således at huset i samme stand som modtaget - dette gælder dog ikke almindelig

slitage, samt mindre pletter ridser og skrammer. Lejer kan også alternativt bestille rengøring hos

Villapartner.

2. Antal personer: Feriehuset må ikke benyttes af flere personer end aftalt. Såvel ud som Villapartner

kan bortvise overskydende personer såfremt dette skulle ske.

Øvrige forhold:

1. Aftalens løbetid: Husejer kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

2. Misligholdelse: Misligholdelse af denne aftale fra din side påhviler dig almindelig erstatningspligt

for udgifter og tab af enhver art, der påføres lejere og Villapartner, dog minimum DKK 1.500.

Såfremt lejer misligholder lejeaftalen, er lejer erstatningsansvarlig overfor dig.

3. Force majeure m.v.: Villapartner hæfter ikke for lejeforhold i tilfælde af naturkatastrofer, tørke, og

andre usædvanlige vejrforhold, strejke, krig, forureningsulykker, epidemiske sygdomme,

grænsespærringer eller anden force majeure.

Villapartner hæfter ikke for lejeforhold, såfremt der ikke er adgang til feriehuset som følge af f.eks.

oversvømmelse, sne eller lignende, selv om der er tale om forhold, der ikke kan karakteriseres som

force majeure.

Det søgte hus kunne ikke findes i vores system