Lejebestemmelser

1. Generelt om lejeaftalen:

Nærværende lejebestemmelser gælder for de lejeaftaler, der med Villapartner som formidler er indgået mellem ejer af ferieboligen og lejer. Villapartner fungerer alene som formidler, og er således alene ansvarlig som sådan. Villapartner er kun ansvarlig for fejl og mangler, der direkte kan henføres til bureauet. Villapartner påtager sig intet ansvar for ændring af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen. Alle ændringer af aftaler mellem lejer og Villapartner skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

Lejer er forpligtet til at kontrollere det fremsendte lejebevis, og det er således lejers ansvar at alle oplysninger med videre er korrekte.

2. Ankomst / Afrejse:

Ankomst kan tidligst ske kl. 16 på ankomstdagen, og afrejse sker senest kl. 10 på afrejsedagen. Nøglen vil normalt kun kunne udleveres mod forevisning af det originale lejebevis.

3. Ferieboligen:

Alle Informationer for den specifikke feriebolig findes i internetbeskrivelsen. Ikke nævnte faciliteter og services kan ikke forventes at være omfattet af lejeaftalen. I tilfælde af tvivl skal Villapartner kontaktes forud ankomstdagen. Sengelinned og håndklæder er som udgangspunkt ikke inkluderet I lejeprisen. Det fremgå af beskrivelsen hvad der er gældende for hvert hus. Når intet er nævnt, er denne service ikke til rådighed.

3.1. Ferieboligens størrelse

Ferieboligens størrelse er angivet I M² og er oplyst af ferieboligens ejer.

3.2. Antal deltagere

Ferieboligen og den dertil hørende grund må kun bebos af det maksimalt tilladte antal personer, herunder inkluderes også børn uanset alder. Bebos huset eller grunden af en eller anden årsag af flere personer end det maksimalt tilladte, har ferieboligejeren eller dennes repræsentant på stedet ret til uden varsel straks at bortvise de overskydende personer.

Efterkommer lejer ikke en sådan bortvisning inden 12 timer, fra bortvisningen er meddelt, har ferieboligejeren og/eller Villapartner ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel at bortvise samtlige beboere uden refusion af lejen. Villapartner formidler hovedsageligt ferieboliger til familier og par. Grupper, det vil sige mindst 6 personer eller mere, der ikke er familie eller par, er naturligvis også velkomne til at bestille en feriebolig, men skal ved lejeaftalens indgåelse melde sig som gruppe. Villapartner eller ferieboligens ejer er berettiget til at afvise en gruppe, såfremt information om gruppen ikke er sket I god tid inden lejemålets påbegyndelse. Villapartner eller ferieboligens ejer kan, når der er tale om en gruppe, ved ankomst til ferieboligen opkræve et forhøjet depositum, ligesom der kan stilles krav om obligatorisk slutrengøring.

Ungdomsgrupper kan ikke leje feriehusene.

3.3. Telte og campingvogne

Det er forbudt at opstille telte, campingvogne eller lignende på eller ved grunden tilhørende ferieboligen. Ferieboligejeren eller Villapartner har ret til omgående at kræve disse fjernet. Efterkommer lejer ikke en sådan anvisning, har ferieboligejeren og/eller Villapartner ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel at bortvise samtlige beboere uden refusion af lejen.

3.4. Husdyr og allergi

I nogle ferieboliger er husdyr ikke tilladt. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at der ikke tidligere har opholdt sig husdyr I ferieboligen.

3.5. Støj

Uventet støj fra byggeri, trafik eller lignende kan forekomme uden for Villapartners eller ferieboligejerens kontrol, hvorfor hverken Villapartner eller ferieboligejeren kan gøres ansvarlig for støjgener udenfor ejendommen.

3.6. Nyopførte ferieboliger

Der gøres opmærksom på, at grunden ved en nyopført feriebolig ikke altid er helt ”færdig"; det vil sige nået at blive bevokset med græs, buske o.l.

3.7. Swimmingpool

Hvis ferieboligen indeholder swimmingpool, er lejer af sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til at følge enhver anvisning vedrørende swimmingpoolens brug fra ferieboligejeren eller dennes repræsentant. Lejer er selv ansvarlig for brugen af swimmingpoolen. Børn må ikke opholde sig i poolområdet uden opsyn af voksne.

3.8. Præsentation af ferieboligen

Beskrivelsen af de privatejede ferieboliger er udformet efter bedste overbevisning. Vi tager forbehold for ændringer samt eventuelle tastefejl. Opfattelse af inventar og omgivelser er individuelt gengivet og afhænger naturligvis af den enkelte husejers smag, og følgelig kan den angivne kategorisering kun betragtes som en retningsgivende vurdering.

4. Ferieboligens pris

Ferieboligens pris omfatter leje af ferieboligen for det angivne tidsrum, samt eventuelle ydelser som er indeholdt i lejeprisen; jævnfør lejebeviset. Ekstraomkostninger for ydelser, der kan bestilles på forhånd, men som ikke er indeholdt i lejeprisen, betales direkte til udlejer eller dennes repræsentant på stedet. Gælder kun dansk marked: Prisen på feriehuset er angivet i danske kroner i søgeresultatet. Omregningskursen fra € fastsættes hver 14 dag, hvorfor afvigelser kan forekomme.

5. Betaling:

En bestilling er en bindende købsaftale i henhold til købeloven. Bestilles ferieboligen mere end 8 uger før indflytning, betales 1. rate på 25% af det skyldige beløb straks efter bestillingen. Bestilles ferieboligen mindre end 8 uger før indflytning, betales det fulde beløb straks efter bestillingen. Betalingen skal være Villapartner i hænde senest 3 dage efter bestillingen. Er betalingen ikke registreret hos Villapartner indenfor betalingsfristen annulleres reservationen i henhold til de i afsnit 6 beskrevne annulleringsbestemmelser og uden varsel. Uanset at Villapartner annullerer en booking som følge af manglende betaling hæftes der for beløbet af lejer. Eventuelle reklamationer over det fremsendte lejebevis skal foretages senest 3 dage efter, at ferieboligen er bestilt. Betalinger kan ske a) med kreditkort (VISA / MasterCard / AmEx) via PayPal eller ved bankoverførsel.

Betalinger kan ske:
Med kreditkort: Visa, Mastercard eller American Express via PayPal, eller bankoverførsel. ( OBS! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen).

6. Annulleringer / Ændringer:

En indgået lejeaftale kan ikke opsiges eller ændres af lejeren. Lejeren har ret til at afbestille ferieboligen indtil 8 uger før lejeperiodens start. Ved en sådan afbestilling tilbagebetales 1. rate ikke. Ved afbestilling mindre end 8 uger før lejeperiodens start er det samlede lejebeløb tabt - det vil sige restbeløbet skal under alle omstændigheder indbetales. En annullering eller ændring betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget.

Såfremt lejer kan sætte en anden lejer i sit sted, i samme tidsrum og til samme pris, accepterer Villapartner en navneforandring mod betaling af et gebyr på dkk 400. Meddelelse herom skal ske skriftligt til Villapartner. Villapartner accepterer, så vidt det er muligt, en ombooking af den oprindelige lejeaftale frem til 8 uger før indflytning mod et gebyr på dkk 400. Enhver ombooking af den oprindelige lejeaftale fra og med 8 uger før indflytning eller mindre vil blive betragtet som en annullering efterfulgt af en ny bestilling, og ovenstående annulleringsbetingelser vil træde I kraft.

Der ydes ikke fortrydelsesret på aftaler om indkvartering, når lejeperioden er en del af aftalen jf. Forbrugeraftalelovens § 17 stk. 2, nr.1.

7. Forsikring:

Lejeprisen er inklusiv indbo-/ansvarsforsikring. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes for 4 % af lejeprisen I forbindelse med bestillingsprocessen. 

FORSIKRING FOR AFBESTILLING ELLER AFBRYDELSE AF OPHOLDET
7.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede ikke kan påbegynd opholdet som følge af,
7.1.1 at sikrede eller dennes ægtefælle eller samlever(ske), forældre, papforældre, søskende, papsøskende, børn eller papbørn rammes af død eller alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst,
7.1.2 brand eller indbrud i sikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden opholdets påbegyndelse, såfremt politirapport foreligger.
7.1.3 sikredes påbegyndelse af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, der betyder, at sikrede ikke har mulighed for at afholde ferie i opholdets varighed.
7.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Afbestilling
Forsikringen dækker den del af sikredes betaling, som udlejer ifølge aftalen har krav på, når opholdet afbestilles inden opholdet påbegyndes.
7.3 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke, såfremt
7.3.1 årsagen til afbestillingen er en anden end de i denne forsikring anførte dækningsberettigede årsager, (forsikringen dækker således ikke, såfremt afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner, fortrydelse m.v.),
7.3.2 sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var tilstede ved tegningen af forsikringen,
7.3.3 forsikringsbegivenheden er fremkaldt af sikrede ved grov uagtsomhed, forsæt, selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer.

8. Skader og uheld: Villapartner dækker lejers skader efter følgende regler:
8.1 Dækningsomfang:
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i henhold til lejeaftalen pådrager sig for
skader forvoldt i forsikringsperioden på indboet i lejet feriebolig, herunder skade på ruder og
kummer.
8.2 Undtagelser
Erstatning ydes ikke for:
8.2.1Almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse.

8.2.2 Erstatningsansvar for skader forvoldt med forsæt.
8.2.3 Skade forvoldt af hunde eller andre husdyr.
8.2.4 Cykler, søfartøjer, herunder windsurfere, robåde, kanoer og kajakker samt dele hertil.
8.2.5 Kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad.
8.2.6 Skade på swimmingpools og vandet heri.
8.2.7 I bygningen fast indbyggede objekter, såsom døre, vinduer, dør- og vinduesrammer,
indbygningsskabe, køkkenbordplader osv.
8.3 Forsikringssum
Forsikringen dækker med op til DKK 50.000 for skade på indbo der er opstået i forsikringsperioden.
Særligt privatindbo dækkes alene op til DKK 10.000 pr. forsikringsbegivenhed.
8.4 Selvrisiko
Der betales DKK 500 per skade i selvrisiko af lejer.


9. Strøm- / Energiforbrug:

I de ferieboliger, hvor energiforbruget ikke er inkluderet I lejeprisen (dette vil fremgå af internetpræsentationen af ferieboligen) afregnes energiforbrug separat ved afrejse oftest direkte til ferieboligejer eller dennes repræsentant. Vi anbefaler derfor, at man både ved ankomst og afrejse noterer sig målerstanden til brug for opgørelse af strømforbruget. Alle indendørs swimmingpools opvarmes. Dette er en naturlig del af den høje standard ved disse feriehuse. Derfor skal man regne med ekstra energiudgifter (el, olie) til opvarmning af swimmingpoolen. Temperaturen I indendørs swimmingpools ligger på ca. 24°. Alle udendørs swimmingpools opvarmes forskelligt afhængigt af ferieboligejerens valg, og der kan således ikke oplyses noget om temperatur. Udendørs swimmingpools kan normalt ikke anvendes hele året.

10. Slutrengøring:

Det påhviler lejeren at forlade ferieboligen i ryddelig stand og fri for opvask, og affald må ikke henstå. Lejer bedes være specielt opmærksom på rengøring af køleskab, fryser, komfur, ovn, grill og sanitære installationer. Omkostninger ved manglende eller mangelfuld slutrengøring faktureres lejer. Har lejer bestilt slutrengøring, fritager det ikke lejeren for forpligtelsen til at ordne opvask, tømme køleskab samt foretage oprydning i og omkring feriehuset før afrejsen.

11. Depositum:

Lejer er forpligtet til at behandle ferieboligen, med alt hvad dertil hører, på behørig vis, idet lejer hæfter for alle skader, som lejer eller de i følgeskab med lejeren ledsagende personer har forårsaget. Ved lejemålets begyndelse udleveres nøgler mod betaling af et depositum eller dette opkræves på forhånd. Depositum sikrer ferieboligejerens interesser ved eventuelle skader på huset og/eller manglende eller mangelfuld slutrengøring.  Depositummets størrelse vil fremgå af lejebeviset.

Det erlagte depositum tilbagebetales normalt ved lejeperiodens ophør eller eftersendes senest 1 måned efter lejeperiodens ophør, såfremt ferieboligen, med alt hvad dertil hører, afleveres i behørigt rengjort stand, og såfremt lejeren ikke skylder ferieboligejeren yderligere beløb. Udestående for energiforbrug, evt. Skader og manglende slutrengøring, vil blive fratrukket inden tilbagebetaling. Skulle værdien af ovenstående modregning overstige depositumbeløbet, vil det overstigende beløb blive faktureret lejer.

Ved udlejning af ferieboliger til grupper vil det normale depositum være højere, ligesom lejer kan pålægges en eller flere obligatoriske slutrengøringer afhængigt af lejemålets længde.

Glemte sager kan inden for 2 uger efter hjemkomst efterlyses gennem Villapartner mod forudbetaling af et gebyr på kr. 200,- Gebyret tilbagebetales ikke, selv om de glemte sager ikke tilvejebringes.

12. Mangler og reklamationer:

Eventuelle reklamationer over ferieboligen og dennes inventar skal altid meddeles ferieboligejeren og/eller dennes repræsentant på stedet straks ved overtagelse og senest 24 timer efter ankomst. Her vil man forsøge at løse de problemer og gener, der måtte opstå. Hvis dette ikke fører til en acceptabel løsning, skal Villapartner kontaktes telefonisk 88807772 senest 48 timer efter lejeperiodens start. Lejer skal herefter give Villapartner en rimelig frist til at søge eventuelle fejl, skader eller mangler rettet. Hvis en fejl, mangel eller skade ikke kan blive udbedret, skal en skriftlig reklamation være Villapartner I hænde senest 1 måned efter lejeperiodens afslutning.

Rengøring: Inden jeres ankomst bliver sommerhuset tjekket af husejeren eller en af vores lokale servicemedarbejdere for at sikre, at det er ordentligt rengjort inden jeres ophold. Der kan dog være ting, som hverken vi eller husejeren kan drages til ansvar for. Der kan her være tale om:

  • spindelvæv, selvom huset er rengjort efter de forrige lejere. Det kan ikke undgås helt, da spindelvæv opstår fra time til time
  • at vinduerne kan se ”fedtede” ud. Det er på grund af havsalt, som – afhængigt af vejret - sætter sig på ruderne inden for få timer
  • at der kan ligge sand, døde insekter m.v. i vindueskarmene. Dette er afhængigt af vind- og vejrforhold
  • at der kan forekomme ørentvister, myrer, bænkebidere og lignende i sommerhuset. Dette er meget almindeligt for et sommerhus i et naturområde. Skulle der opstå særligt grove tilfælde (myretue e.l.), så ring til os – vi hjælper gerne
  • at der lugter fugtigt og indelukket. Det er ikke unormalt. Start med at lufte grundigt ud, og tænd for varmen for at fjerne evt. fugt.


Ved afrejse kan I selv foretage en grundig slutrengøring, eller I kan bestille en slutrengøring hos os senest 3 dage før jeres hjemrejse. Rengøring af sommerhuset tager ofte 2-4 timer – afhængigt af husets størrelse – og kræver en del hårdt arbejde samt rengøringsartikler

 Husejeren / kontaktpersonen / husforvalteren på stedet repræsenterer IKKE Villapartner som rejsearrangør / kontraktpartner. Han eller hun kan ikke udtale, afgive eller fortage retsgyldige udsagn eller handlinger i Villapartners navn. Enhver afgørelse i en reklamationssag er en sag mellem lejeren og Villapartner / kontraktpartneren.

Rejser lejeren fra ferieboligen uden forinden at have underrettet Villapartner og uden at have givet sidstnævnte en rimelig frist til at rette en eventuel fejl eller skade, kan Villapartner ikke pålægges nogen erstatnings- eller tilbagebetalingspligt.

Er du utilfreds med leje af et feriehus, skal du først rette henvendelse til os.


Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for
Feriehusudlejning (http://www.fbnet.dk/fbnet/velkommen-til-ankenaevnetferiehusudlejning-
0) eller via EU’s klageplatform http://ec.europa.eu/odr.

13. Uforudsete forhold / Force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende):

Lejeren friholdes ikke for betaling af lejen, såfremt han på grund af personlige forhold eller force majeure (krig, natur- og forureningskatastrofer, epidemier, grænselukning, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke, lockout og lignende force majeure situationer), bliver forhindret I at udøve den af ham ifølge lejekontrakten tilkommende brugsret.

Villapartner og/eller ferieboligejeren kan annullere lejeaftalen, hvis lejemålets gennemførelse, som følge af uforudsete forhold/ force majeure (f.eks. Krig, natur- og forureningskatastrofer, epidemier, grænselukning, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke, lockout og lignende force majeure situationer), der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, ikke er mulig eller I væsentlig grad vanskeliggøres, idet hverken ferieboligejeren eller Villapartner kan gøres ansvarlig I nævnte tilfælde. Villapartner er ved force majeure berettiget til at få dækket samtlige afholdte omkostninger, herunder bookingomkostninger, der er forbundet med lejemålets ophør.

Ferieboligejeren eller Villapartner kan ikke gøres ansvarlig I tilfælde af insektangreb på ferieboligen eller grunden, I tilfælde af tyveri eller lignende, der resulterer i, at lejers private ejendele bliver berørt.

Villapartner er ikke ansvarlig for ændringer i lokale skatteforhold, der ikke var bekendt ved indgåelse af lejekontrakten, og som medfører en særskilt betaling fra lejetageren til husejeren ved ankomst på vegne af ferielandets myndigheder.

Villapartner forbeholder sig retten til at opkræve betaling som følge af ændrede skatteforhold, gebyrer eller regler, som ikke var kendt ved lejekontraktens indgåelse.