EUROPÆISKES FERIEHUSLEJER FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 292 C

Indbo-/ansvarsforsikringen er inkluderet i ALLE lejepriser.

Der er mulighed for at tilkøbe afbestillingsforsikring for 4 % af lejeprisen.
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes i bestillingsprocessen.
I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark

1 INDLEDENDE BESTEMMELSER
1.1 Hvilke personer dækker forsikringen?
De personer, hvis navne er påført policen. Den enkelte person kaldes herefter sikrede.
1.2 Hvornår dækker forsikringen?
Forsikringen dækker fra tegningsdatoen og indtil lejeperiodens ophør. Forsikringen dækker maksimalt lejeperioder på op til 2 måneder. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at forsikringen senest er tegnet og betalt samtidig med første indbetaling til udlejningsbureauet.

2 FORSIKRING FOR AFBESTILLING ELLER AFBRYDELSE AF OPHOLDET
2.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede ikke kan påbegynde eller gennemføre opholdet som følge af,
2.1.1 at sikrede eller dennes ægtefælle eller samlever(ske), forældre, papforældre, søskende, papsøskende, børn eller papbørn rammes af død eller alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst,
2.1.2 brand eller indbrud i sikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden opholdets påbegyndelse, såfremt politirapport foreligger.
2.1.3 sikredes påbegyndelse af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, der betyder, at sikrede ikke har mulighed for at afholde ferie i opholdets varighed.
2.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Afbestilling
Forsikringen dækker den del af sikredes betaling, som udlejer ifølge aftalen har krav på, når opholdet afbestilles inden opholdet påbegyndes.
Afbrydelse
Forsikringen dækker sikredes lejebetaling for de dage opholdet ikke benyttes – se dog pkt. 2.5.1.Ved afbrydelse efter kl.12.00 udbetales erstatningen fra dagen efter.
2.3 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke, såfremt
2.3.1 årsagen til afbestillingen/afbrydelsen er en anden end de i denne forsikring anførte dækningsberettigede årsager, (forsikringen dækker således ikke, såfremt afbestillingen/afbrydelsen foretages grundet ændrede rejseplaner, fortrydelse m.v.),
2.3.2 sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen/afbrydelsen, var tilstede ved tegningen af forsikringen,
2.3.3 forsikringsbegivenheden er fremkaldt af sikrede ved grov uagtsomhed, forsæt, selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer.
2.4 Forsikringssum
Den i policen anførte forsikringssum danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt.
2.5 Selvrisiko
2.5.1 Ved enhver afbrydelse foretaget under opholdet betales en selvrisiko på 25%.
2.5.2 Ved afbestilling som følge af en begivenhed omfattet af 2.1.3 betales en selvrisiko på 50% – dog minimum kr. 1.000,-.
2.6 Særlige bestemmelser
2.6.1 Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen/afbrydelsen, er fyldt 75 år, er selskabets erstatningspligt begrænset til max. kr. 10.000,- pr. lejemål, uanset at den tegnede forsikringssum er højere.
2.7 Forhold i skadetilfælde
I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks underrette udlejningsbureauet. Skadeanmeldelse eller lægebilag påført diagnose indsendes til Europæiske Rejseforsikring A/S. I tilfælde af brand, indbrud eller bedrageriske handlinger skal politirapport vedlægges skadeanmeldelsen.

3 INDBO-ANSVARSFORSIKRING
3.1 Dækningens omfang:
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i henhold til lejeaftalen pådrager sig for skader for- voldt i forsikringsperioden på indboet i lejet feriebolig, herunder skade på ruder og kummer.
3.2 Undtagelser
Erstatning ydes ikke for:
3.2.1 Almindelig slitage, ridser, skrammer ,tilsmudsning eller gradvis forringelse.
3.2.2 Tyveri begået af sikrede eller dennes gæster.
3.2.3 Erstatningsansvar for skader forvoldt med forsæt.
3.2.4 Erstatningsansvar for skader fremkaldt af sikrede under selvforskyldt beruselse eller under selvforskyldt påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte, når påvirkningen er en væsentlig medvirkende årsag tilskaden.
3.2.5 Skade forvoldt af hunde eller andre husdyr.
3.2.6 Cykler og søfartøjer, herunder windsurfere, robåde, kanoer og kajakker samt dele hertil.
3.2.7 Kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad.
3.2.8 Skade på swimmingpools og vandet heri.
3.2.9 I bygningen fast indbyggede objekter (såsom døre, vinduer, dør- og vinduesrammer, indbygningsskabe, køkken bordplader, osv.)
3.3 Forsikringssum
Forsikringen dækker med op til DKK 50.000,- for skade på indbo opstået i forsikringsperioden. Særligt privatindbo dækkes alene op til DKK 10.000 pr. forsikringsbegivenhed.
3.4 Selvrisiko
Der betales DKK 500,- pr. skade i selvrisiko.
3.5 Erstatningens beregning
3.5.1 Erstatningen for totalskadede indbogenstande opgøres efter følgende principper: Genstande, der er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede, før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, opgøres erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med fradrag af 10% pr. påbegyndt år fra det tidspunkt, hvor genstanden er købt. Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20% af nyværdi.
3.5.2 Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til værdiforringelsen.
3.5.3 Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet til at erstatte in natura.
3.6 Anerkendelse af erstatningskrav
Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke selskabet.Ved at anerkende erstatningsansvaret, risikerer sikrede selv at skulle betale.
3.7 Forhold i skadetilfælde
I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks underrette udlejningsbureauet. Herefter skal dokumentation/ skadeanmeldelse fremsendes til Europæiske Rejseforsikring A/S.Sikrede og udlejer har pligt til at give alle informationer, der kan belyse sagen samt oplyse om eventuel for- sikring i andet selskab.

4 FÆLLESBETINGELSER
4.1 Dobbeltforsikring
Forsikringen dækker ikke udgifter, der er dækket af en anden forsikring.
4.2 Regres
For dækning 3 gælder, at såfremt en skade er omfattet af en tingsforsikring bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge Erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.
4.3 Fortrydelsesret
For rejseforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret.
a) Efter Lov om forsikringsaftaler § 34 i, har du fortrydelsesret.
b) Fortrydelsesfristen er 14 dage og fristen regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:
1) Den dag hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået eller
2) Den dag, hvor du har modtaget skriftlig oplysning om fortrydelsesretten.Udløber fristen på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.
c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Europæiske, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Allé 3, 1790 København V
4.4 Overdragelse af erstatningskrav:
Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.
4.5 Forsikringsaftalen og lovvalg:
For forsikringsaftalen gælder nærværende forsikringsbetingelser, gældende lov om forsikringsaftaler samt sikredes lejeaftale.
4.6 Ankenævn:
Er sikrede uenig i Europæiskes afgørelse, og fører fornyet henvendelse ikke til andet resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf.: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00). Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos:
a) Europæiske,
b) Ankenævnet for Forsikring,
c) Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, Telf. 33 13 75 55 (mellem kl. 10.00 og 16.00).
4.7 Værneting:
Søgsmål mod Europæiske Rejseforsikring A/S skal anlægges ved Byretten eller Østre Landsret i København, Danmark.
4.8 Definitioner
Til brug for denne forsikring defineres nedennævnte ord som følger:
• akut sygdom. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.
• indbo. Ved indbo forstås genstande, der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder gulvtæpper. Bygninger samt mur og nagelfaste bygningsdele er ikke indbo – dog betragtes køkkenbordsplader som indbo.
• særlig privat indbo. Ved særlig privat indbo forstås antikviteter, bånd, plade- og cd-afspillere og lignende,bånd, kassetter, plader, compact discs og minidiscs, for stærkere, højttaleranlæg, kunstværker, malerier, musikinstrumenter, radio, video- og tv-apparater med tilbehør samt ægte tæpper.
Stempelafgift berigtiges efter stempellovens §70