Aftale om feriehusformidling
Nedenstående punkter er udarbejdet for at give den største sikkerhed og tryghed for såvel dig som husejer som for Villapartner.

Villapartners forpligtelser.
Udlejning: Villapartner forestår udlejning af dit feriehus ved et vidt forgrenet net: hjemmeside på flere sprog samt annoncer på nettet (Google, Bing, Instagram; Facebook etc.), nyhedsbreve, flyers, facebook, Instagram. Endvidere er alle de største udlejningsportaler direkte forbundet med vores system. Et udpluk af disse er Booking.com, TripAdvisor, HomeAway, atraveo, Casamundo, samt mere end 10 andre portaler.
Alle udgifter til ovenstående betales af Villapartner, og foto og fakta om huset kan Villapartner bruge i annoncer. Alle oplysninger om dit navn, adresse, telefonnr., e-mail samt oplysninger om feriehuset og foto er nødvendige for at kunne gennemføre udlejning. Disse data registreres og gemmes af Villapartner, dog vil husejerens personlig data ikke blive offentliggjort i internettet. Du har ret til at få oplyst hvilke data vi gemmer og er indforstået med, at vi videregiver nødvendige oplysninger i denne aftale til 3. mand, som f.eks. salgspartnere, udlejningsportaler, reklamemateriale og rengøringsfirmaer.

Betaling af leje:

Villapartner forudbetaler dig det fulde lejebeløb, som er inklusiv eventuelle skatter og afgifter. Betalingen sker månedsvis ved bankoverførsel hver den sidste bankdag i måneden for alle lejemål for den kommende måned. Af praktiske grunde forudsætter det at lejemålet er indgået og betalt inden den 25. i måneden før indflytning. I modsat fald foretages betaling for sådanne lejemål med den næste måneds betaling.

Afbestilling:

Skulle et lejemål blive annulleret af lejeren, og dette ikke skyldes force majeure mv, og annulleringen er Villapartner i hænde senere end 40 dage før lejemålets begyndelse, forpligter Villapartner sig til at betale dig lejebeløbet for hele det annullerede lejemål. I disse situationer har Villapartner ret til at disponere over feriehuset i denne periode, og vil forsøge at genudleje huset i hele eller del af lejeperioden uden yderligere betaling.

Skader og uheld:

Villapartner dækker lejers skader efter følgende regler:
Indbo-ansvarsforsikring som er inklusiv i prisen lejer betaler.
4.1 Dækningsomfang:
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i henhold til lejeaftalen pådrager sig for skader forvoldt i forsikringsperioden på indboet i lejet feriebolig, herunder skade på ruder og kummer.
4.2 Undtagelser
Erstatning ydes ikke for:
4.2.1 Almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse.
4.2.2 Erstatningsansvar for skader forvoldt med forsæt.
4.2.3 Skade forvoldt af hunde eller andre husdyr.
4.2.4 Cykler, søfartøj, herunder windsurfere, robåde, kanoer og kajakker samt dele hertil.
4.2.5 Kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad.
4.2.6 Skade på swimmingpools og vandet heri.
4.2.7 I bygningen fast indbyggede objekter, såsom døre, vinduer, dør- og vinduesrammer, indbygningsskabe, køkkenbordplader osv.
4.3 Forsikringssum
Forsikringen dækker med op til DKK 50.000 for skade på indbo der er opstået i forsikringsperioden. Særligt privatindbo dækkes alene op til DKK 10.000 pr. forsikringsbegivenhed.
4.4 Selvrisiko
Der betales DKK 500 per skade i selvrisiko af lejer.
4.5. Erstatningen for totalskadede indbogenstande opgøres efter følgende principper: Genstande, der er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt ikke var beskadiget, før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, opgøres erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med fradrag af 10 % per påbegyndt år fra det tidspunkt, hvor genstanden blev købt.
Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20 % af nyværdi.
I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks underrette Villapartner. Herefter skal dokumentation/ skadeanmeldelse fremsendes.

Information om udlejning:

Villapartner er forpligtet til at løbende at orientere dig om udlejning; hvilket sker ved fremsendelse af e-mail ved indgåelse af lejemål. På vor hjemme side kan du endvidere med en personlig log in se udlejningsstatus på dit feriehus.

Sæsoner og priser:

Såvel du som husejer og Villapartner har fælles interesse i at optimere udlejningsresultatet. Hvert år i maj fremsender Villapartner udlejningssæsonerne for det kommende kalenderår. Samtidig fremsender vi et forslag til afregningspriser, og såfremt vi ikke hører fra dig senest den 1.6 vil de foreslåede priser være gældende for den kommende sæson.
Udlejers forpligtelser:

Feriehusets stand: Feriehuset skal være fuldt møbleret til det antal personer der må bebo huset, samt tilstrækkelig udstyret med køkkenredskaber, bestik og service. Der skal være sengepladser, dyner og puder således at et normalt brug kan garanteres lejere. Feriehuset samt inventar/løsøre skal være i god, velfungerende og ren stand og løbende efterses, og om nødvendigt udskiftes. Ejer forpligter sig til en hovedrengøring om foråret og én om efteråret. Endvidere forpligter ejer sig til at holde huset og udendørs arealerne i en stand så de svarer til Villapartners beskrivelse på hjemmesiden.
Såfremt intet andet er aftalt er det ejers ansvar at klargøre huset til indflytning af de af Villapartner anviste lejere. Huset skal være opvarmet til minimum 15 grader når lejer ankommer forudsat at bookingen er bestilt minimum 3 dage før indflytning.

Dispositionsret over huset:

Når feriehuset er udlejet er såvel huset som tilhørende grund alene være til disposition for lejer. Ejer er forpligtet til at melde ejerspærring i alle perioder hvor huset ikke må udlejes. Så længe Villapartner har udlejningsretten kan andre ikke bebo huset eller fortage udlejning uden forudgående aftale med Villapartner.

Ejerspærring:

Husejer skal stille minimum 4 uger til rådighed for udlejning for Villapartner i sæson A+B – disse skal oplyses af husejer senest 1.10. Dog skal forhåndsreservationer og indgåede lejemål skal altid respektere af husejer

Salg af huset:

Såfremt husejer sælger sit feriehus er der mulighed for at køber kan opsige kontrakten med 1 uges varsel under forudsætning af at køber skriftligt accepterer de indgåede lejemål. Køber har også mulighed for at indtræde i den underskrevne formidlingsaftale.

Lejerens forpligtelser.
Rengøring af huset: Huset overtages af lejer i rengjort stand, og det er lejers forpligtigelse at forestå rengøring således at huset i samme stand som modtaget – dette gælder dog ikke almindelig slidtage, samt mindre pletter ridser og skrammer. Lejer kan også alternativt bestille rengøring hos Villapartner.
Antal personer: Feriehuset må ikke benyttes af flere personer end aftalt. Såvel ud som Villapartner kan bortvise overskydende personer såfremt dette skulle ske.

Øvrige forhold:

Aftalens løbetid: 

aftalen er gældende for den udlejningsperiode, der er angivet i den del af aftalen, hvor priser og sæsoner fremgår
Misligholdelse: Misligholdelse af denne aftale fra din side påhviler dig almindelig erstatningspligt for udgifter og tab af enhver art, der påføres lejere og Villapartner, dog minimum DKK 1.500. Såfremt lejer misligholder lejeaftalen, er lejer erstatningsansvarlig overfor dig. Såfremt du misligholder Villapartners ”Best-price garanti”, er du forpligtet til at erstatte såvel Villapartners som lejers tab herved.
Force majeure m.v.: Villapartner hæfter ikke for lejeforhold i tilfælde af naturkatastrofer, tørke, og andre usædvanlige vejrforhold, strejke, krig, forureningsulykker, epidemiske sygdomme, grænsespærringer eller anden force majeure. Villapartner hæfter ikke for lejeforhold, såfremt der ikke er adgang til feriehuset som følge af f.eks. oversvømmelse, sne eller lignende, selv om der er tale om forhold, der ikke kan karakteriseres som force majeure.

 

Villapartner A/S, Vesterbrogade 19A, 3250 Gilleleje ● Tel. 88 80 77 72 email: info@villapartner.dk
CVR 26281601 / www.villapartner.dk / www.facebook.com/villapartner
Villapartner A/S, Vesterbrogade 19A, 3250 Gilleleje ● Tel. 88 80 77 72 email: info@villapartner.dk

CVR 26281601 / www.villapartner.dk / www.facebook.com/villapartner